V/v thông báo kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2020